Sabado 23/02/2008 - TIGRE 1 x 2 Huracán

VIDEO Nº 1VIDEO Nº 2


VIDEO Nº 3


VIDEO Nº 4


VIDEO Nº 5


VIDEO Nº 6


VIDEO Nº 7


VIDEO Nº 8


Sabado 16/02/2008 - Independiente 4 x 1 TIGRE


SEGUNDA ENTREGA


VIDEO Nº 13VIDEO Nº 14VIDEO Nº 15VIDEO Nº 16VIDEO Nº 17
VIDEO Nº 18VIDEO Nº 19VIDEO Nº 20VIDEO Nº 21
VIDEO Nº 22
VIDEO Nº 23
VIDEO Nº 24


PRIMERA ENTREGA


VIDEO Nº 1

VIDEO Nº 2

VIDEO Nº 3

VIDEO Nº 4

VIDEO Nº 5

VIDEO Nº 6

VIDEO Nº 7
VIDEO Nº 8

VIDEO Nº 9

VIDEO Nº 10

VIDEO Nº 11

VIDEO Nº 12Sabado 09/02/2008 - TIGRE 2 x 1 Gimnasia LP

VIDEO Nº 1VIDEO Nº 2VIDEO Nº 3VIDEO Nº 4VIDEO Nº 5VIDEO Nº 6VIDEO Nº 7VIDEO Nº 8VIDEO Nº 9